Nordisk Safari klub

Vedtægter

Vedtægter

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er ”Nordisk Safari Klub”. Foreningen er stiftet den 11. maj 1972.
1.2 Foreningens binavn er Nordic Safari Club.
1.3 Foreningens adresse er sekretariatets adresse, som fastlægges af bestyrelsen.
 
2. FORENINGENS FORMÅL
2.1 Nordisk Safari Klub er en forening for jægere i de nordiske lande med særlig interesse for jagt i udlandet. Foreningens formål er at arbejde til gavn for vilkårene for jagten og vildtet i udlandet samt arbejde for medlemmernes interesser heri. Foreningen skal desuden fungere som et forum for erfaringsudveksling blandt jægere med interesse for jagt og vildt i udlandet.

3. MEDLEMSKAB
3.1 Som medlem kan optages enhver fysisk person, der interesserer sig for foreningens formål.
3.2 Foreningens bestyrelse kan imidlertid nægte at optage et medlem, såfremt vægtige grunde nødvendiggør dette samt mindst 2/3 af bestyrelsens samtlige medlemmer stemmer herfor. Bestyrelsen er i dette tilfælde forpligtet til at redegøre for baggrunden på førstkommende generalforsamling, såfremt den pågældende person kræver det.

4. KONTINGENT
4.1 Kontingentets størrelse samt størrelsen af eventuelt livsvarigt-, junior-, senior- og familiekontingent eller andre medlemskaber fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen.
4.2 Såfremt et forfaldent medlemskontingent ikke betales, iværksættes der sædvanlig rykkerprocedure efter bestyrelsens bestemmelse og med tillæg af særligt rykkergebyr.
4.3 Bestyrelsen er berettiget til at slette et medlem, såfremt dette ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist har foretaget fuldstændig og korrekt betaling af såvel kontingent som rykkergebyrer.
 
5. GENERALFORSAMLINGEN
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Generalforsamlinger er offentlige, men kan lukkes, hvis mere end 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelse sker med mindst 30 dages varsel via forbundets hjemmeside eller medlemsblad ved tydelig annoncering af tid og sted.
Indkaldelsen skal vedlægges:
• Dagsorden
• Retvisende regnskab for den forudgående regnskabsperiode
• Bestyrelsens eventuelle forslag til ændring af vedtægter eller lignende
• Oversigt over, hvem der er på valg
Såfremt der på dagsordenen er fremsat forslag om vedtægtsændringer eller lignende, skal den fulde ordlyd heraf fremgå af indkaldelsen.
5.4 På generalforsamlingen vælges formanden for bestyrelsen samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen bør tilstræbe, at der vælges ét bestyrelsesmedlem fra Norge og ét bestyrelsesmedlem fra Sverige. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. I lige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
5.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
      1) Kontrol af medlemmer
      2) Valg af dirigent
      3) Dirigentens gennemgang af dagsorden
      4) Behandling af bestyrelsens beretning
      5) Behandling af regnskab for forudgående regnskabsperiode samt godkendelse heraf
      6) Godkendelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår
      7) Behandling af indkomne forslag
      8) Valg af bestyrelsesformand
      9) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter herfor
      10) Valg af intern revisor samt suppleant herfor
      11) Eventuelt
5.6 Bestyrelsen vælger indenfor eller udenfor medlemmernes kreds en dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
5.7 Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.
5.8 Dirigenten og bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøje protokol over forhandlingerne og beslutningerne på generalforsamlingen. Dirigenten og bestyrelsen skal senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse underskrive protokollen.
5.9 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun stemmeberettigede medlemmer kan indsende forslag.
5.11 Bestyrelsen skal senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse offentliggøre samtlige forslag til behandling sammen med den endelige dagsorden på foreningens hjemmeside.
5.12 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med proceduren fastlagt i pkt. 12.
5.13 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmers skriftligt har fremsat begæring herom over for bestyrelse med angivelse af emne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
 
6. BESTYRELSEN
6.1 Bestyrelsen ledes imellem generalforsamlingerne af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
6.2 Såfremt formanden måtte udtræde eller måtte gå af forud for en generalforsamling, fungerer den af bestyrelsen valgte næstformand i alle henseender som formand i perioden indtil næste generalforsamling, hvor der vælges en ny formand.
6.3 Kun medlemmer af foreningen, som er i besiddelse af gyldigt jagttegn i et af de nordiske lande, kan fungere som bestyrelsesmedlemmer.
6.4 Udtræder et bestyrelsesmedlem som medlem af foreningen eller mister bestyrelsesmedlem sit jagttegn, uanset årsag, udtræder den pågældende automatisk som bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning.
6.5 Bestyrelsen varetager alle forhold vedrørende den daglige ledelse og drift af foreningen.
6.6
6.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og derudover mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Beslutning om nægtelse af optagelse medlem samt beslutning om eksklusion af et medlem kræver at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, jf. pkt. 3.2.
6.9 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.10 Foreningen tegnes af formanden i forening med to yderligere bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
6.11 Bestyrelsen kan ikke pådrage foreningen gældsstiftelse eller kaution. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld. Bestyrelsen er ansvarlig for behørig anvendelse af foreningens midler. Kun efter opnåelse af bemyndigelse på generalforsamlingen kan bestyrelsen optage kredit på foreningens vegne.
6.12 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
6.13 Bestyrelsens hverv er ulønnet, men der ydes bestyrelsen en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med den arbejdstid, der vurderes at medgå til bestyrelsesarbejdet på hverdage. Godtgørelsen til formanden udgør et fast grundbeløb på kr. 25.000,00 pr. kalenderår fra og med 2020. Godtgørelsen til næstformanden udgør et fast grundbeløb på kr. 5.000,00 pr. kalenderår. Godtgørelsen til formanden og næstformanden samt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 2.000,00 pr. person pr. fremmøde til hvert bestyrelsesmøde. De anførte beløb forhøjes 3 % hver 1. januar med første gang 1. januar 2021.
6.14 Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er desuden berettiget til at få dækket sine omkostninger og udlæg forbundet med bestyrelseserhvervet efter godkendelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen er fritaget for at betale kontingent til foreningen.
6.15 Bestyrelsesmedlemmer, der måtte udføre særlige administrative opgaver for foreningen, er berettiget til at få vederlagt dette arbejde på en rimelig måde. Dette kræver dog bestyrelsens forhåndsgodkendelse.

7. ØKONOMI OG FINANSIERING
7.1 Foreningens regnskab er kalenderåret.
7.2 Foreningens regnskab skal føres i overensstemmelse med gældende lovgivning på en sådan måde, at det viser de økonomiske konsekvenser af forbundets aktiviteter.
7.3 Generalforsamlingen præsenteres hvert år for et motiveret forslag til budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal i hovedposter vise de forventede indtægter og udgifter.
7.4 Fastsættelse af medlemskontingent udgør en del af budgethandlingen.
7.5 Regnskabet revideres af en intern revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling.
 
8. EKSKLUSION
8.1 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser, groft forbryder sig over for foreningen eller dennes vedtægter eller handler til væsentlig skade for foreningen.
8.2 Eksklusionen og grunden til denne skal umiddelbart efter, at den er besluttet, skriftlig meddeles den ekskluderede, som samtidig skal informeres om, at afgørelsen kan behandles på den først kommende generalforsamling, såfremt den pågældende anmoder herom senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8.3 Såfremt en eksklusionssag ønskes indbragt for generalforsamlingen, skal den behandles umiddelbart efter valg af dirigent som dagordenspunkt 2A.

9. TROFÆOPMÅLING
9.1 Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer trofæopmålere til på foreningens vegne at opmåle såvel medlemmers såvel ikke-medlemmers indenlandske og udenlandske jagttrofæer efter de internationalt anerkendte målesystemer CIC og SCI.
9.2 Der kan af opmålerne opkræves et gebyr for udskrivningen af klubbens måleskema og obligatorisk registrering i foreningens trofæopmålingsdatabase.
9.3 Opmålingen af de bedste trofæer offentliggøres løbende af foreningen. Der uddeles slam og trofæmedaljer efter regler fastsat af bestyrelsen og mod betaling af et fastsat gebyr.
9.4 Det skal tilstræbes, at alle gebyrer til medlemmer er nedsat i forhold til de gebyrer, der skal gælde for ikke-medlemmer.
9.5 Trofæopmåling sker enten direkte for foreningens egen regning og dermed i foreningens eget regi eller outsources af bestyrelsen til trofæopmålere på særlig kontrakt mod dennes erlæggelse af en ydelse til foreningen. Det er en forudsætning, at trofæopmålere til enhver tid er anerkendt af de ovenfor anførte målesystemer som opmåler herfor, hvor dette er påkrævet.
 
10. MEDLEMSBLAD
10.1 Foreningen skal så vidt økonomien tillader det udgive et medlemsblad minimum 4 gange årligt. Bladet skal indeholde artikler, informationer, fotos, annoncer mv. om jagt i udlandet samt registrerede trofæopmålinger for de bedste trofæer, meddelelser om foreningsarrangementer, meddelelser fra bestyrelsen m.v. alt efter bestyrelsens nærmere beslutning. Medlemsbladet tilgår alle foreningens medlemmer, eventuelt i elektronisk form.
10.2 Bestyrelsen bør engagere en ekstern redaktør, der honoreres af foreningen, og eventuelt tillige en eller flere honorerede annoncesælgere.

11. MUSEALE AKTIVITETER
11.1 Foreningen skal så vidt muligt medvirke til, at der forefindes museum for bl.a. jagttrofæer og andre udstillingsgenstande hidrørende fra jagt i udlandet, hvor også udstillingsgenstande hidrørende fra arv, gave eller udlån fra foreningens medlemmer vil kunne opbevares betryggende og fremvises mod sædvanlig entré til glæde for foreningens medlemmer og andre interesserede, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

12. OPLØSNING
12.1 Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes ved ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning som eneste dagsordenspunkt. For vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at minimum 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer giver møde og mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
12.2 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan der med 14 dages varsel indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan besluttes, såfremt mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
12.3 I tilfælde af, at det på en generalforsamling vedtages at opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig træffe afgørelse om, hvorledes foreningens formue skal anvendes.
 
Formuen skal i videst muligt omfang komme formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål, jf. pkt. 2.1, til gode. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer.
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. august 2020