Nordisk Safari Klub

Jagtetiske regler

Jagtetiske
Regler

Medlemmer af Nordisk Safari Klub skal altid overholde lovgivningen i det land hvor jagten gennemføres, og har pligt til selv at sikre, at jagtudøvelsen foregår lovligt i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser.

Medlemmer skal vise hensyn og respekt overfor andre naturbrugere, og assistere andre jægere og rejsefæller, som måtte have behov for dette.

Medlemmer skal kun jage på områder, hvor vildtet har mulighed for at udnytte naturlige instinkter, herunder at kunne undvige og flygte fra jægeren hvis jagten foregår i et afgrænset område. Desuden skal området give mulighed for, under normale omstændigheder, naturlig optagelse af vand og føde, samt formering uden menneskelig indblanding. Ved riffeljagt under hegn skal vildtet ikke være udsat til direkte afskydning, men først nedlægges efter naturlig formering, hvilket vil betyde, at der tidligst kan drives jagt på anden generation.

Medlemmer bør ikke nedlægge vildt fra et motoriseret transportmiddel.

Medlemmer skal anvende og være fortrolig med våben af et kaliber og en beskaffenhed, der sikrer, at vedkommende er i stand til at dræbe vildtet hurtigt og effektivt.

Medlemmer skal undlade jagt på hundyr, som har afkom, der stadigvæk er afhængigt af moderdyret. Ingen medlemmer skal jage vildt, der ikke til fulde kan udnyttes som kød og/eller trofædyr.

Medlemmer skal udvise god opførsel overfor landejere og koncessionshavere. Medlemmer bør planlægge jagtrejser under hensynstagen til egen fysisk formåen – også for at sikre at der ikke opstår ansvarsrisiko for andre deltagere på jagten

Nordisk Safari Klubs etiske regler anerkender dog at afskydning, bestandsregulering, fældefangst og skadedyrsbekæmpelse kan være en nødvendig del af naturforvaltningen, under forudsætning af at den gennemføres humant, men at denne kun i visse tilfælde kan betragtes som egentlig sportsjagt.

For jagt i Skandinavien henvises til de etiske regler udarbejdet i de enkelte lande.