Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen er stiftet den 11. maj 1972.
 Foreningens navn er »Nordisk Safari Klub«.
Foreningens binavn er »Nordic Safari Club«.
 Foreningens adresse er sekretariatets adresse, som fastlægges af bestyrelsen.
 § 2. Formål
»Nordisk Safari Klub« er en forening for jægere i de nordiske lande med særlig interesse for jagt i udlandet. Foreningens formål er at arbejde til gavn for vilkårene for jagten og vildtet i udlandet samt arbejde for medlemmernes interesser forbundet hermed, foruden at fungere som et forum for erfaringsudveksling blandt jægere med interesse herfor.§ 3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, der interesserer sig for foreningens formål. Foreningens bestyrelse kan dog med mindst 2/3’s flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer vedtage at nægte optagelse af et medlem og ligeledes vedtage at ekskludere et medlem, såfremt vægtige grunde nødvendiggør dette, men bestyrelsen er i så fald forpligtet til at redegøre for baggrunden herfor på førstkommende generalforsamling, såfremt den pågældende person kræver det.§ 4. Kontingent og regnskabsperiode
Kontingentets størrelse samt størrelsen af eventuelt livsvarigt-, junior-, senior- og familiekontingent fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Såfremt et forfaldent medlemskontingent ikke betales af medlemmet, iværksættes sædvanlig rykkerprocedure herfor efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og med tillæg af et særligt rykkergebyr. Er der fra medlemmets side efter en af bestyrelsen fastsat seneste frist fortsat ikke foretaget fuldstændig og korrekt betaling af såvel kontingent som rykkergebyr, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet.Foreningens regnskabsperiode er på 24 måneder og løber fra 1/1 i år 1 til 31/12 i år 2.§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamling afholdes hvert 2. år i lige kalenderår inden 1. maj. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske tidligst 60 kalender dage før og senest 30 kalender dage før generalforsamlingen ved tydelig annoncering af tid og sted i foreningens medlemsblad eller på hjemmesiden. Dagsorden og et retvisende regnskab for foreningen for den foregående regnskabsperiode lægges op på hjemmesiden senest 20 kalenderdage før generalforsamlingen. Såfremt der på dagsordenen er særlige punkter om vedtagelse af vedtægtsændringer eller lignende, skal den fulde ordlyd heraf fremgå, ligesom eventuelle særlige afstemningskrav skal fremgå.


Bestyrelsen vælger indenfor eller udenfor medlemmernes kreds, en dirigent til at lede generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges formanden for bestyrelsen, samt de øvrige i § 6 nævnte 4 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt en revisor for regnskabsperioden indtil næste ordinære generalforsamling. Forslag til optagelse på dagsordenen samt forslag til valg af formand, de øvrige i § 6 nævnte 4 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter herfor og revisor skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar i generalforsamlingsåret. Forslag modtaget efter denne dato vil ikke blive sat på dagsordenen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent  

2. Dirigentens gennemgang af dagsordenen.

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for den forudgående regnskabsperiode og godkendelse heraf.

4. Fremlæggelse af regnskab for den forudgående regnskabsperiode med resultatopgørelse og balance samt revisionens påtegning.

5. Godkendelse af regnskabet for den forudgående regnskabsperiode og resultatdisponeringen.

6. Bestyrelsens fremlæggelse af grov-budget for den igangværende 24 måneders regnskabsperiode.

7. Valg af formand for bestyrelsen.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter herfor.

9. Valg af intern revisor, samt suppleant for den interne revisor 

Punkt udgår

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Dirigenten og bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres en nøje protokol over forhandlingerne og beslutningerne på generalforsamlingen, idet såvel dirigenten som bestyrelsen skal underskrive denne senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Alle vedtagelser sker ved simpelt flertal på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer, med undtagelse af ændring af foreningens vedtægter, samt opløsning af foreningen »Nordisk Safari Klub«, idet forslag herom kun kan vedtages på en generalforsamling, når dette har været indeholdt som forslag på dagsordenen, der følger med indkaldelsen, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen har én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne skriftligt har givet dette tilkende over for bestyrelsen med angivelse af emne.


Generalforsamlingens kompetence fremgår af dagsordenens punkt 1- 9, ovenfor, i nærværende § 5. Herudover træffer generalforsamlingen tillige beslutning vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Denne opregning er udtømmende.

Bestyrelsen varetager alle forhold vedrørende den daglige ledelse og drift af foreningen.
 

§ 6. Bestyrelsens sammensætning
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer med en formand og en næstformand efter følgende regler:

Kun medlemmer af foreningen, som er i besiddelse af gyldigt jagttegn i et af de nordiske lande, kan fungere som bestyrelsesmedlemmer. Udtræder et bestyrelsesmedlem som medlem af foreningen, eller mister et bestyrelsesmedlem sit jagttegn, uanset årsag, udtræder den pågældende automatisk som bestyrelsesmedlem.Bestyrelsen tilstræber, at der vælges et bestyrelsesmedlem fra Norge og et bestyrelsesmedlem fra Sverige.

Bestyrelsen kan udover de valgte medlemmer til enhver tid supplere sig med 2 bestyrelsesmedlemmer yderligere, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.


Til foreningens bestyrelse kan ikke vælges medlemmer, som har direkte tilknytning til jagtrejsebureauer, Dog må de 2 bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen til enhver tid kan supplere sig med, gerne have direkte tilknytning til rejsebureauer, der arrangerer jagtrejser. De pågældende må dog ikke have tilknytning til samme rejsebureau.Såfremt formanden måtte gå af forud for en ordinær generalforsamling, fungerer den af bestyrelsen valgte næstformand i alle henseender som formand i perioden indtil næste generalforsamling, hvorpå en ny formand kan vælges.§ 7. Bestyrelsens forretningsorden.
Bestyrelsen varetager alle forhold vedrørende den daglige ledelse og drift af foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og eventuelle andre udvalgsformænd. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og derudover mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af forhold om nægtelse af optagelse eller eksklusion af et medlem, der, jvf. § 3, kræver mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor og således ikke kun af de fremmødte.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og denne underskrives af de af bestyrelsens medlemmer, der var til stede på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på bestyrelsesmøderne, skal notere på protokollen, at de har gjort sig bekendt med indholdet heraf. Protokollen fremlægges til gennemsyn ved generalforsamlingerne. Væsentlige uddrag fra bestyrelsesprotokollen kan af bestyrelsen besluttes refereret i foreningens medlemsblad.Bestyrelsen kan ikke pådrage foreningen gældsstiftelse eller kautionsforpligtelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld. Bestyrelsen er ansvarlig for behørig anvendelse af foreningens midler. Kun efter opnåelse af bemyndigelse på generalforsamlingen kan bestyrelsen optage kredit på foreningens vegne.Bestyrelsens hverv er ikke lønnet, men der ydes bestyrelsen en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med den arbejdstid, der vurderes at medgå til bestyrelsesarbejdet på hverdage. Godtgørelsen til formanden udgør et fast grundbeløb på kr.25.000,- pr. kalenderår fra og med 2008. Godtgørelsen til næstformanden udgør et fast grundbeløb på kr. 5.000 pr. kalenderår. Godtgørelsen til formanden og næstformanden samt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 2.000 pr. person pr. fremmøde i hvert bestyrelsesmøde. De anførte beløb forhøjes med 3 % hver 1. januar, første gang 1. januar 2014.

Der ydes ikke denne godtgørelse til medlemmer af bestyrelsen, der har tilknytning til rejsebureau. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er desuden berettiget til at få dækket sine omkostninger og udlæg forbundet med bestyrelseshvervet ved godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen er fritaget for at betale kontingent til foreningen.Bestyrelsesmedlemmer, der måtte udføre særlige administrative opgaver for foreningen, er berettiget til at få vederlagt dette arbejde på rimelig måde, dog kræves forhåndsgodkendelse af bestyrelsen.Bestyrelsen skal tilstræbe, at klubben opbygger og bibeholder en egenkapital af en sådan størrelse, at foreningens løbende kontraktlige forpligtelser fremover til enhver tid vil kunne dækkes heraf, såfremt foreningen på et tidspunkt måtte blive besluttet opløst.§ 8. Trofæmåling
Bestyrelsen udpeger blandt foreningens medlemmer trofæopmålere til på foreningens vegne at opmåle såvel medlemmers som ikke-medlemmers indenlandske og udenlandske jagttrofæer efter de internationalt anerkendte målesystemer CIC og SCI. Der kan af opmålerne opkræves et gebyr for udskrivning af klubbens måleskema og obligatorisk registrering i foreningens trofæopmålingsdatabase. Opmålingerne af de bedste trofæer offentliggøres løbende af foreningen. Der uddeles slam og trofæmedaljer efter regler fastsat af bestyrelsen og mod betaling af et fastsat gebyr.

Det skal tilstræbes, at alle gebyrer til medlemmer er nedsat i forhold til de gebyrer, der skal gælde for ikke-medlemmer.Trofæopmålingen sker enten direkte for foreningens egen regning og dermed i foreningens eget regi eller outsources af foreningens bestyrelse til trofæopmålere på særlig kontrakt herom mod dennes erlæggelse af en ydelse til foreningen. Det er en forudsætning, at trofæopmålerne til enhver tid er anerkendt af de ovenfor anførte målesystemer som opmåler herfor, hvor dette er påkrævet.

§ 9. Medlemsblad
Foreningen skal så vidt økonomien tillader det udgive et medlemsblad minimum 4 gange om året indeholdende artikler, informationer, fotos, annoncer m.v. om jagt i udlandet samt registrerede trofæopmålinger for de bedste trofæer, meddelelser om foreningsarrangementer, meddelelser fra bestyrelsen m.v., alt efter bestyrelsens nærmere beslutning. Medlemsbladet tilgår alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen bør hertil engagere en ekstern redaktør, der honoreres af foreningen og eventuelt tillige en eller flere honorerede eksterne annoncesælgere.§ 10. Museale aktiviteter
Foreningen skal så vidt mulig medvirke til, at der i forefindes museum for bl.a. jagttrofæer og andre udstillingsgenstande hidrørende fra jagt i udlandet, hvor tillige sådanne udstillingsgenstande hidrørende fra arv, gave eller udlån fra foreningens medlemmer vil kunne opbevares betryggende og fremvises mod sædvanlig entré til glæde for foreningens medlemmer og andre interesserede, alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.§ 11. Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden i forening med to yderligere bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.§ 12. Foreningens ophævelse
I tilfælde af, at det på en generalforsamling vedtages at opløse »Nordisk Safari Klub«, skal generalforsamlingen samtidig træffe afgørelse om, hvorledes de tilstedeværende midler skal anvendes, idet tilbagebetaling af midlerne til medlemmerne ikke kan finde sted. De tilstedeværende midler bør i videst mulige omfang komme et formål til gode, som er i overensstemmelse med foreningens formål.---------- o 0 o ----------Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. marts 2018 i Albertslund.